facebook_page_plugin

Zijdonk hoed kleur 2017 tekst

Verhuurvoorwaarden

 

 

1. Definities

 • Verhuurder: Zijdonk verhuur.
 • Huurder: iedere wederpartij van de verhuurder.
 • Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door de verhuurder van een bestelling, danwel de nota.

 

2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte of aanbieding van verhuurder en op iedere overeenkomst tussen verhuurder en huurder.

 

3. Offertes en opties

 • De door de verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte genoemde prijzen zijn een maand geldig, tenzij door verhuurder en huurder een andere termijn is overeengekomen.
 • De huurder kan een optie nemen tot het reserveren van goederen, deze optie blijft een week geldig, tenzij door verhuurder en huurder een andere termijn is overeengekomen.

 

4. Huurprijs

 • Alle door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief transport en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt per stuk berekend en geldt voor de van te voren overeengekomen huurperiode.
 • Voor het bezorgen of afhalen van de goederen worden transportkosten in rekening gebracht, zijnde de kilometerafstand tussen de verhuurder en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding. Voor bezorgen en afhalen wordt dit bedrag verdubbeld.

 

5. Betaling en annulering

 • Betaling dient per pin of kontant te geschieden bij het ter beschikkingstellen van de goederen, danwel minimaal 2 werkdagen voor ter beschikkingstelling te zijn bijgeschreven op de rekening van de verhuurder, tenzij huurder en verhuurder anders zijn overeengekomen.
 • Indien de huurder 10-5 werkdagen voor de dag van ter beschikkingstelling van de goederen annuleert, bedragen de annuleringskosten 25% van de huurprijs. Annuleert de huurder korter dan 5 werkdagen voor de dag van ter beschikkingstelling van de goederen, bedragen de annuleringskosten 50% van de huurprijs. Bij annulering op de dag van ter beschikkingstelling zelf, bedragen de annuleringskosten 100% van de huurprijs.

 

6. Borg

 • Huurder is aan de verhuurder borg verschuldigd, welke door de verhuurder wordt vastgesteld.
 • Borg wordt ingehouden bij breuk, beschadiging en verlies van goederen.
 • Borg wordt ingehouden wanneer huurder, om welke reden dan ook, de gemaakte afspraak met verhuurder m.b.t. het retourneren van de goederen niet nakomt. Bij overschrijding tot een uur wordt 50% van de borg ingehouden. Bij overschrijding van een uur of langer wordt 100% van de borg ingehouden.

 

7. Ter beschikkingstelling en retournering van de goederen

 • Verhuurder zorgt ervoor dat de ter beschikkinggestelde goederen schoon, compleet en intact zijn.
 • Verhuurder zorgt ervoor dat bij het ter beschikkingstellen van de goederen, indien nodig, een duidelijke uitleg wordt (mee)gegeven aan de huurder.
 • Verhuurder heeft het recht de goederen niet ter beschikking te stellen wanneer de huurder niet aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.
 • Huurder zorgt ervoor dat de ter beschikkinggestelde goederen compleet en intact worden geretourneerd. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt door de verhuurder een (schade)vergoeding in rekening gebracht.
 • Huurder zorgt ervoor dat de ter beschikkinggestelde goederen schoon worden geretourneerd, m.u.v. kleding en textiel. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt door de verhuurder een schoonmaaktoeslag in rekening gebracht.
 • Huurder zorgt ervoor dat de ter beschikkinggestelde goederen op de afgesproken tijd worden geretourneerd. Indien de huurder de gemaakte afspraak, om welke reden dan ook, niet nakomt, wordt de borg of een deel daarvan ingehouden.
 • Verhuurder controleert bij retournering in bijzijn van huurder of de ter beschikkinggestelde goederen schoon, compleet en intact zijn.

 

8. Aansprakelijkheid

 • Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto faktuurprijs.
 • Vanaf het moment van ter beschikkingstelling van de goederen, inclusief emballage, is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging en breuk van de goederen, door welke oorzaak dan ook en dient zij alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt op het moment van retournering vastgesteld.

 

9. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht valt in ieder geval: vertragingen, geen of onvolledige retournering door  huurders van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij derden, stakingen en algemene vervoersproblemen.
 • Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds ter beschikkinggestelde, danwel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen.

 

10. Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met de huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

 • huurder niet aan zijn/haar opeisbare verplichtingen jegens verhuurder voldoet.
 • na sluiting van de overeenkomst aan verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden verhuurder goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen.